İptal & İade Koşulları
TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL&İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesiüzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan önbilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürününsatış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması HakkındaKanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ileyürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargoücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişive/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 

5.Satın alınan ürün, eksiksiz vesiparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanımklavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 

6.Satın alınan ürünün satılmasınınimkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içindeyazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplambedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZİSE: 

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedeliniödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğüsona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMIİLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8.Ürün teslim edildikten sonra,alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarakkullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finanskuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 güniçerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmekzorundadır. 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDETESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbirsebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’yabildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veyaengel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcısiparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 güniçinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmışise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedelibankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisindeaktarması olasıdır. 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETMEYÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10.Alıcı, sözleşme konusumal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmışvb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslimalınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI ,Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkıkullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iadeedilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürününkendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14(on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerindenbildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbirgerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİYAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET 

ADI/UNVANI: SARTORIAL MANAGEMENT PRAJANSI VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

ADRES: Ömer Avni Mah. Balçık Sok.No:6 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul

EPOSTA: info@sartorialpr.com

TEL: +0532 762 96 43

FAKS:

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer birhizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibarenbaşlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetinifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

14.Cayma hakkının kullanımındankaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veyaeposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen"Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesindekullanılmamış olması şarttır. 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslimedilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise,iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesigerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADEFATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecekürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksizve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildirimininkendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedelive ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süreiçerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklananbir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICIkusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak caymahakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiylemeydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

20.Cayma hakkının kullanılmasınedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altınadüşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptaledilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAKÜRÜNLER: 

21.ALICI’nın isteği veya açıkçakişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsaitolmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri,tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihigeçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICItarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısındanuygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesikapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkinmallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anındateslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap,dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolamacihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafındanaçılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Caymahakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlananhizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkündeğildir.

22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri,iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar,DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şeritvb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış vekullanılmamış olmaları gerekir. 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibibanka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini vebankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgilibanka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretiniALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüdedüşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığızarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

24.Banka Havalesi veya EFT(Elektronik Fon Transferi) yaparak, AKBANK, T. İş BANKASI  hesaplarımızdan (TL) herhangi birineyapabilirsiniz.

25.Sitemiz üzerinden kredikartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksitimkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonundakredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.